Polish 1.4.7 Modding Tutorials: Basic block part 1

W tym poradniku poka¿e jak dodaæ pierwszy blok.Czêœæ kodu
jest gotowa w pliku moda. Zacznijmy z tym plkiem.
———————————————–
package tutorial;

import cpw.mods.fml.common.Mod;
import cpw.mods.fml.common.Mod.Init;
import cpw.mods.fml.common.event.FMLInitializationEvent;
import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod;

@Mod(modid = “Tutorial_Tutorialmod”, name = “Tutorial”, version = “1.0”)
@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false)
public class Tutorial
{
@Init
public void load(FMLInitializationEvent event)
{

}
}
————————————————
To jest pierwsza linijka jak¹ musisz dodaæ.
————————————————
public static Block tutorialBlock;
————————————————
Musisz te¿ dodaæ import net.minecraft.src.Block, poniewa¿
wyskoczy ci b³¹d.By to zrobiæ nakieruj kursor na b³¹d
i wciœnij import net.minecraft.src.Block. Linia któr¹
doda³eœ mówi Minecraftowi o bloku “tutorialBlock”.
Teraz musisz dodaæ to:
————————————————
tutorialBlock = new BlockTutorialBlock(250, 0).setBlockName(“tutorialBlock”);
————————————————
Ta linia mówi Minecraftowi jak ma odczytywaæ twój blok i
jaki ma id(250) oraz ustawienie w teksturze, 0 to góra i 1
to o 1 w prawo.Nazwe bloku któr¹ odczytuje Minecraft wpisujemy
w setBlockName().Minecraft teksture wczytuje ze standardowego
terrain.png ale mo¿esz wczytaæ to ze swojego pliku png.
Teraz musimy dodaæ 2 linie:
————————————————–
GameRegistry.registerBlock(tutorialBlock);
————————————————–
Ta linia dodaje nasz blok w rejestrze gry.
Teraz musimy nazwac nasz blok w grze. Pos³u¿ymy
siê t¹ lini¹:
————————————————-
LanguageRegistry.addName(tutorialBlock, “Tutorial Block”);
————————————————–
I tak nazwaliœmy nasz blok “Tutorial Block”.
W cudzys³owiu wpisujemy nazwe bloku a przed nim
blok okreœlony w kodzie.

Tak wygl¹da ca³y kod:
—————————————————-
package tutorial;

import net.minecraft.block.Block;
import cpw.mods.fml.common.Mod;
import cpw.mods.fml.common.Mod.Init;
import cpw.mods.fml.common.event.FMLInitializationEvent;
import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod;
import cpw.mods.fml.common.registry.GameRegistry;
import cpw.mods.fml.common.registry.LanguageRegistry;

@Mod(modid = “Tutorial_Tutorialmod”, name = “Tutorial”, version = “1.0”)
@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false)
public class Tutorial
{
public static Block tutorialBlock;

@Init
public void load(FMLInitializationEvent event)
{
tutorialBlock = new BlockTutorialBlock(250, 0).setBlockName(“tutorialBlock”);

GameRegistry.registerBlock(tutorialBlock);

LanguageRegistry.addName(tutorialBlock, “Tutorial Block”);
}
}
—————————————————–
To jest ca³y plik modu. W drugiej czêœci napiszemy
plik bloku. Pliki bêd¹ do pobrania w drugiej czêœci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">