Polish 1.4.7 Modding Tutorials: Basic block part 2

W tym poradniku napiszemy w³asny plik bloku.
To jest kod jaki napisaliœmy w poprzedniej czêœci.
————————————————-
package tutorial;

import net.minecraft.block.Block;
import cpw.mods.fml.common.Mod;
import cpw.mods.fml.common.Mod.Init;
import cpw.mods.fml.common.event.FMLInitializationEvent;
import cpw.mods.fml.common.network.NetworkMod;
import cpw.mods.fml.common.registry.GameRegistry;
import cpw.mods.fml.common.registry.LanguageRegistry;

@Mod(modid = “Tutorial_Tutorialmod”, name = “Tutorial”, version = “1.0”)
@NetworkMod(clientSideRequired = true, serverSideRequired = false)
public class Tutorial
{
public static Block tutorialBlock;

@Init
public void load(FMLInitializationEvent event)
{
tutorialBlock = new BlockTutorialBlock(250, 0).setBlockName(“tutorialBlock”);

GameRegistry.registerBlock(tutorialBlock);

LanguageRegistry.addName(tutorialBlock, “Tutorial Block”);
}
}
————————————————
W tym poradniku nie u¿yjemu kodu z pliku moda.
Teraz musimy stworzyæ plik bloku. Nazwa tego
pliku jest zapisana w pliku moda. U mnie to
BlockTutorialBlock. Stworzony plik wygl¹da
mniej wiêcej tak:
———————————————–
package tutorial;

public class BlockTutorialBlock {

}
———————————————–
Pierwsze co robimy to importujemy block.Block
i zwiêkszamy klase o Block:
———————————————-
package tutorial;

import net.minecraft.block.Block;

public class BlockTutorialBlock extends Block
{

}
———————————————-
Teraz pewnie poka¿e ci siê b³¹d pod BlockTutorialBlock.
Naprawimy go tym:
———————————————-
public BlockTutorialBlock(int id, int texture)
{
super(id, texture, Material.cloth);
}
———————————————
Ten public musi nazywac sie tak jak twoja klasa.
super okresla id i teksture oraz materia³.
Przyk³adowo to cloth czyli we³na. Materia³
okreœla takie rzeczy jak czas nisczenia
albo czy mo¿e go pchn¹æ piston.
Teraz ustalimy w której zak³adce
na Creative bedzie nasz blok. Dodajemy t¹ linie:
————————————————-
this.setCreativeTab(CreativeTabs.tabBlock);
————————————————-
Ustaliliœmy ¿e bêdzie to w Blocks czyli bloki.
To ju¿ ostatnia dodana linijka.

Ca³y nasz plik wygl¹da tak:
————————————————
package tutorial;

import net.minecraft.block.Block;
import net.minecraft.block.material.Material;
import net.minecraft.creativetab.CreativeTabs;

public class BlockTutorialBlock extends Block
{
public BlockTutorialBlock(int id, int texture)
{
super(id, texture, Material.cloth);
this.setCreativeTab(CreativeTabs.tabBlock);
}
}
————————————————–
Tak stworzyliœmy nasz blok.Ca³y kod pobierzesz tutaj
[there be a download link to source code].
Napiszê te¿ jak dodaæ teksture wiêc czekajcie
(albo przeczytajcie po angielsku).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">